Arme huurders subsidiëren rijke huisbezitters

Hieronder de brief over geplande kortingen op de huurtoeslag en het ongemoeid laten van de hypotheekrenteaftrek, die de Woonbond op 23 september aan de Tweede Kamer stuurde:

Extra bezuinigingen huurtoeslag

Geachte dames en heren,

De Nederlandse Woonbond heeft met grote bezorgdheid de voornemens van het demissionaire kabinet ten aanzien van de woningmarkt gelezen. De – tot nu toe vrijwel onopgemerkte – voorgenomen extra bezuiniging op de huurtoeslag betekent op termijn een extra koopkrachtdaling voor huurders met de allerlaagste inkomens van 1% – 1,5%. En dat in een tijd dat de koopkracht voor hen zich generiek toch al negatief ontwikkelt. Wij vragen u dringend om de kortingen op de huurtoeslag bij de behandeling van de Miljoenennota 2011 ongedaan te maken.

Het kabinet is al, tegen de zin van de Tweede Kamer in, voornemens de huurtoeslag te korten met structureel € 18,9 miljoen in 2012. Dit zou resulteren in een extra korting van € 0,86 per maand in 2011 en € 1,56 in 2012. De Tweede Kamer heeft zich uitgesproken tegen deze bezuiniging en het kabinet verzocht om te onderzoeken of en hoe deze bezuiniging achterwege kan blijven.

Daarbovenop komt nu nog een korting van € 175,8 miljoen in 2015. Omgerekend betekent dit voor huurtoeslagontvangers een korting van circa € 13,30 per maand. Tezamen bedragen de kortingen dus circa € 15 (€ 1,56 plus € 13,30). Afhankelijk van de samenstelling van het huishouden betekenen deze maatregelen een koopkrachtdaling van maar liefst 1% – 1,5%. Het gaat hierbij om hurende huishoudens met een inkomen op of net boven het minimum. Let wel, dit is een koopkrachtdaling die niet verwerkt is in de standaard koopkrachtcijfers van onder andere het CPB. Bovendien is het effect van de extra kortingen ook niet opgenomen in het standaard koopkrachtbeeld in de begroting SZW (blz. 200-207). Dit overzicht kijkt namelijk alleen naar de koopkracht 2011 en niet naar de effecten van huidig kabinetsbeleid voor de koopkracht in de jaren erna.

Door de extra maatregel zullen de woonlasten van de laagste inkomens fors toenemen. De woonlasten voor hen zijn in Nederland al gigantisch hoog, waardoor veel mensen grote moeite hebben nog rond te komen. Ook uit internationale vergelijking blijkt dat de woonlasten in Nederland eenzaam aan de top in Europa staan. De laagste 20% van het inkomensgebouw betaalt al gemiddeld bijna de helft van het besteedbaar inkomen aan woonlasten (zie bijgaande tabel). Vrijwel alle huurtoeslagontvangers vallen binnen deze categorie lage inkomens, want 73% van de huurtoeslagontvangers (waarvan veel ouderen) moet rond komen van een minimuminkomen.

De bezuiniging is extra wrang omdat het kabinet voorstelt om aan de andere kant een fors stimuleringspakket voor de eigen woningsector uit te voeren (waaronder verlenging van de verhoging van de Nationale Hypotheekgarantie en verlenging van de maximale termijn van hypotheekrenteaftrek op een leegstaande woning). Bovendien leiden in de huidige systematiek tegenvallers bij de belastinguitgaven met betrekking tot de fiscale behandeling van de eigen woning ook niet tot een versobering van de regelingen.

Met de al eerder voorgenomen kortingen en de nu extra aangekondigde kortingen neemt het demissionaire kabinet vergaande besluiten, tegen de wens van de Tweede Kamer in. Bovendien gebeurt dit op een niet-transparante wijze, waarbij de effecten in de toekomst niet in beeld worden gebracht.

De Nederlandse Woonbond vraagt u met klem om bij de financiële beschouwingen de kortingen op de huurtoeslag ongedaan te maken, zodat ook voor huurders met een smalle beurs de komende jaren een evenwichtiger koopkrachtbeeld ontstaat.

Met vriendelijke groet,
namens de Nederlandse Woonbond

Ronald Paping
algemeen directeur

Woonkosten

Gemiddelde woonlasten in procenten ten opzichte van besteedbaar inkomen, per kwintiel (2007)

Posted in Politics | Leave a comment

Verhoging AOW-leeftijd ongepast

De verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar is een ordinaire bezuinigingsmaatregel en geheel ongepast.

Uit de CPB-notitie “Houdbaarheidseffect verhoging AOW-leeftijd” van 19 juni 2009 blijkt duidelijk dat het grootste effect van de plannen van het kabinet gewoon bezuiniging op de AOW-uitgaven is. Andere effecten zijn relatief gering en heffen elkaar grotendeels op.

Is die bezuiniging noodzakelijk? Er kan over worden getwist of er überhaupt bezuinigingen nodig zijn in deze tijden van crisis, maar als het kabinet dan echt wil bezuinigen, waarom dan op de AOW? Onderstaande grafiek uit bovengenoemde CPB-notite laat duidelijk zien dat daar geen goede reden voor is.

En wie treft de maatregel het hardst? Juist, degenen die toch al niet veel hebben. Bijvoorbeeld kleine zelfstandigen die te weinig hebben om van te leven, maar net teveel spaargeld (bedoeld als aanvulling op de AOW) om voor bijstand in aanmerking te komen. Zij moeten straks gewoon eerst hun spaarcentjes gaan opeten voordat ze voor de bijstand of AOW in aanmerking komen, whichever comes first.

Posted in Politics | Comments Off on Verhoging AOW-leeftijd ongepast

Kies voor groen

Op 8 Nov 2006 schreef Erik van Erne, directeur van Stichting Milieunet:

Op www.kiesvoorgroen.nl kunnen bezoekers duidelijkheid krijgen over de duurzaamheidsaspecten van de verschillende politieke partijen die deelnemen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Hoe groen is welke partij, wat wil men investeren in duurzaamheid en wat komt er uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP).

Kiesvoorgroen.nl biedt bezoekers een selectie van de meest informatieve sites waar duurzaamheidsaspecten vanuit verschillende gezichtspunten in beeld worden gebracht. Een grafiek toont de door de verschillende partijen geplande extra uitgaven aan milieu in een volgende kabinetsperiode.

Voor meer informatie:

Erik van Erne, stichting Milieunet, 030-2435303 of erik@stichtingmilieunet.nl

Stichting Milieunet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nijmegen onder nummer 41261249. Stichting Milieunet, Ondiep Zuidzijde 2-d, 3551 BW Utrecht, 030-2343344, erik@stichtingmilieunet.nl

Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op gedragsverandering door communicatie over natuur, milieu, milieuzorg, duurzaamheid, leefbaarheid, mensenrechten en personeel(arbo)zorg. Zie ook www.stichtingmilieunet.nl

Posted in Politics | Comments Off on Kies voor groen

“Huisbezoeken” zijn een aanfluiting!

Onderstaand mijn correspondentie over dit thema met GroenLinks Amsterdam op 10 juli 2006:

Huisbezoeken aan bijstandsgerechtigden zijn een aanfluiting, omdat ze een zware inbreuk op de privacy, discriminerend, disproportioneel en dus onwettig zijn. Een linkse partij met liberale trekjes zou zich voor dergelijke huisbezoeken moeten schamen.

De daadwerkelijke belastingfraude in Nederland is vele keren hoger dan de bijstandsfraude. Ik durf te stellen dat de meerderheid van iedereen die een belastingverklaring indient belastingfraude pleegt, al was het maar omdat het zeer gemakkelijk is om bepaalde dingen gewoon te “vergeten”. Het zou dus logisch zijn om niet bij bijstandsgerechtigden, bij wie meestal toch niets te halen valt, die in een zeer afhankelijke positie verkeren en geen geld hebben om een goede advocaat in te schakelen, huisbezoeken af te leggen, maar bij belastingbetalers in het algemeen. Ik ben benieuwd wat ze zouden zeggen. En terecht. Huisbezoeken zij gewoon een middeleeuws/fascistisch/stalinistisch/paternalistisch (kies zelf) middel, dat minder bevoorrechte bevolkingsgroepen kleineert en koeioneert.

Naast de onkritische ondersteuning door GL van ontdemocratiserende EU-wetgeving (waarom zouden we vrijwillig structureel de mogelijkheid opgeven om bij voor Nederland belangrijke zaken de poot stijf te houden, waarom zouden we vrijwillig het pad effenen voor neoliberale, vrijwel uitsluitend op de “vrije markt” gerichte tendensen) is dit een van de redenen waarom ik steeds weer twijfel of ik nu voor GL, de SP of helemaal niet zal stemmen. En dat ondanks mijn afkeer voor populistische partijen en ondanks het feit dat ik me aan GL, qua inhoud, stijl en achtergrond, het meest verwant voel.

GL zit, wat mij betreft, op de genoemde punten gewoon helemaal op de verkeerde weg.

Met vriendelijke groet en, tegen beter weten in, met de hoop op beterschap,

Harald Zellerer

Het antwoord van Lonneke Lodder:

Beste Harald Zellerer

Hartelijk dank voor uw reactie. Ik begrijp uw twijfels over huisbezoeken heel goed. Het is een ingrijpend middel waar met grote zorgvuldigheid en respect richting cliënten van de DWI moet worden omgegaan. GroenLinks heeft de huisbezoeken sinds de invoering zeer kritisch gevolgd. De ombudsman heeft in zijn rapport laten zien dat dit, zoals groenLinks al vermoedde, nog niet op orde is. Daarom heeft GroenLinks wethouder Aboutaleb verzocht om alle aanbevelingen onverkort over te nemen.

Toch is GroenLinks geen tegenstander van huisbezoeken. Helaas komt fraude voor. Hierbij gaat het helaas vaak om mensen die helemaal niet arm zijn en volledig onterecht gebruik maken van de bijstand. Op deze manier heeft wethouder Aboutaleb al een besparing van maar liefst 27 miljoen euro gerealiseerd. Natuurlijk, de goeden lijden onder de kwaden. Maar als het aantal fraudeurs in de bijstand fors terugloopt, wordt het draagvlak voor de mensen die de bijstand ècht nodig hebben vanzelf veel groter.

Ik ben met u eens dat veel ‘grote jongens’ makkelijker met gesjoemel weg komen (denk aan de bouwfraude, of de exorbitante salarissen van sommige topmannen van woningbouwcorporaties en energiebedrijven). Daar ageert Groenlinks fel tegen. Wethouder Marijke Vos was niet voor niets voorzitter van de commissie die de bouwfraude onderzocht. Maar dat betekent wat GroenLinks betreft niet dat de ‘kleine man’ vervolgens hetzelfde mag doen. Ik hoop dat u hier begrip voor kunt opbrengen.

Vriendelijke groet

Lonneke Lodder

Mijn antwoord:

Beste Lonneke Lodder,

bedankt voor uw snelle antwoord, dat mij inhoudelijk niet verbaast maar wel teleurstelt.

Uw hoop op mijn begrip voor uw standpunt is vergeefs.

Verplichte preventieve huisbezoeken, aangekondigd of niet, zijn een unicum in Nederland en niet vergelijkbaar met de methodes waarmee gepoogd wordt om fraude van andere particulieren of bedrijven te voorkomen of ontdekken. Bij andere particulieren is (terecht) toch echt eerst een huiszoekingsbevel en dus een afdoende gefundeerde verdenking en een goedkeuring van een rechter-commissaris noodzakelijk. De gewraakte huisbezoeken gaan veel en veel verder en vinden preventief, volslagen ongericht en zonder goedkeuring van of controle door de rechtelijke macht plaats.

Verder gaat het hier niet om draagvlak maar om fatsoen. Dat draagvlak is niet bijster interessant. Bijna alle partijen zien in dat afschaffing van de bijstand om allerlei redenen niet erg slim zou zijn.

Hoogstens de hoogte van de bijstand staat ter discussie. Maar die kan natuurlijk geen enkel verband met fraude hebben. Bijstand is een recht dat men onder bepaalde omstandigheden heeft en met de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te maken heeft. De enige reden waarom de hoogte van de bijstand iets met fraude te maken zou kunnen hebben, is wanneer men zou menen dat de bijstand gebudgetteerd zou moeten worden en er een daadwerkelijk beperkend maximum voor ter beschikking zou moeten staan, ten koste van de bijstandgerechtigden. Dat lijkt mij echter volstrekt in weerspraak met het doel en het wezen van bijstand te zijn.

Het is in mijn ogen onfatsoenlijk, discriminerend, stigmatiserend en onwettig (alleen) bijstandsgerechtigden tot het aanvaarden van huisbezoeken te verplichten.

Met afschuw,

Harald Zellerer

Toevoeging van 28.01.2010:
zie ook http://www.spaink.net/2010/01/16/voordeur/
en http://www.spaink.net/2010/01/19/draagvlak/.

Posted in Politics | Leave a comment

Teken het burgerinitiatief Stop fout vlees!

sfv_logo

Milieudefensie is een campagne gestart om een einde aan de bio-industrie te maken.

Dierenleed, ruimingen, mestoverschotten, ontbossing in het Amazonewoud; De bio-industrie kan echt niet meer.

Het burgerinitiatief Stop fout vlees roept de nieuwe Tweede kamer op om een einde te maken aan de bio-industrie. Een veehouderij zonder dierenleed, zonder milieuschade en zonder massale import van veevoersoja í­s mogelijk.

Teken het burgerinitiatief op stopfoutvlees.nl

Posted in Organic food and agriculture, Politics | Leave a comment

Jeder fünfte Langkornreis mit illegalen Bestandteilen kontaminiert – BUND verlangt Rückrufaktionen

BUND-Pressemitteilung, Berlin 12.09.2006:

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat die Verbraucherschutzminister der Bundesländer aufgefordert, umfangreiche Tests bei in Deutschland angebotenem Langkornreis aus den USA anzuordnen. Die Ergebnisse der Tests auf den illegal nach Europa eingeführten Langkornreis “LLRice 601” der Bayer-AG seien umgehend zu veröffentlichen. Die zuständigen Lebensmittel­überwachungsbehörden müssten die Handelsnamen und die Händler­firmen des Reises offen legen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher hätten ein Recht darauf zu erfahren, in welchen Produkten der Gen-Reis enthalten sei. Nur dann könnten sie sich gegen den Verzehr bereits gekaufter und den Kauf verdächtiger Ware entscheiden.

“Wenn in 33 von 162 überprüften Proben verschiedener Anbieter der inkriminierte Reis enthalten ist, dann haben wir es hier nicht mit Einzelfällen zu tun. Dann wurde die nach Europa importierte Ware flächendeckend kontaminiert. Die zuständigen Behörden müssen handeln, ihre Probenahmen koordinieren und bei Funden sofort Rückrufaktionen starten”, sagte Gerhard Timm, Geschäftsführer des BUND.

Gestern war bekannt geworden, dass bei von der EU-Reisindustrie durchgeführten Untersuchungen jede fünfte Probe den illegalen Reis enthielt. In Deutschland sind die Bundesländer für entsprechende Tests zuständig.

Pressekontakt: Heike Moldenhauer, BUND-Gentechnikexpertin, Tel. 030-27586-456 bzw. Rüdiger Rosenthal, BUND-Pressesprecher, Tel. 030-27586-425/-489, Mobil: 0171-8311051, E-Mail: presse@bund.net, www.bund.net

Posted in Organic food and agriculture, Politics | Leave a comment

Oneseat campaign: the European Parliament should be located in Brussels only

It costs European taxpayers approximately 200 million euros a year to move the Parliament between Brussels/Belgium and Strasbourg/France.

In case you want this to stop please sign the petitition of the Oneseat campaign at: http://www.oneseat.eu/

Posted in Politics | Leave a comment

Israel-Palestina-Libanon – een escalatie uit het niets?

Robert Soeterik van Middle East Research Associates (MERA) in Amsterdam vindt van niet:

De berichtgeving in onze media over de diverse conflicthaarden in het Midden-Oosten laat veel te wensen. Want doorgaans ontbreekt het daarbij aan gedegen achtergrondinformatie. Dat zet de deur open voor politieke propaganda, die de zaak geen goed doet. In de recente escalatie van het conflict tussen Israel en Hamas/Hizbullah is dat opnieuw duidelijk geworden.

Lees verder op de site van globalinfo.nl en die van het Nederlands Palestina Komitee

Het volledige artikel is hier te vinden:
http://www.globalinfo.nl/article/articleview/956/1/2/
http://www.xs4all.nl/~npk/Actueel/190706.escalatie.htm

Het artikel is in de week van 17 juli in diverse GPD-bladen verschenen.

Posted in Politics | Leave a comment

Petitie aan het Nederlands Parlement over de ontwikkeling van een duurzame en solidaire manier van economisch meten

Hiermee neem ik graag de volgende oproep van Tuur Elzinga van Attac Nederland over:

Vanuit verschillende organisaties is het initiatief genomen tot een voorstel aan de Tweede Kamer om de economie op een andere manier te meten en dus ook op een andere manier beleid te maken. De belangrijkste reden is dat, zoals het nu gaat, allerlei sociale en milieukosten niet worden meegerekend en allerlei gevolgen van het economisch beleid voor de ontwikkelingslanden uit het zicht blijven. Ook wordt door de nationale beleidsmakers uitgegaan van de noodzaak van economische groei, zonder zich voldoende af te vragen of er geen grenzen aan die groei zijn, en of het nu al niet genoeg is. Het voorstel is opgenomen in een brief met bijlagen die u kunt vinden op http://www.globalternatives.nl/mevpetitie. Staat u achter dit initiatief, dan kunt u ter plekke de brief mee- ondertekenen. En u mag deze oproep natuurlijk doorsturen naar anderen! Hartelijk dank voor uw medewerking,

Tuur Elzinga
Attac Nederland

Posted in Politics | Leave a comment

First post…

This is the first post to this experimental weblog.
The link to this weblog is https://zellerer.net/wordpress

Posted in Uncategorized | Leave a comment